Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
reklama

Zestawienie_znaków_regio

EURO-GRANIT ADAMUS GRZEGORZ ADAMUS
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. „Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie EURO-GRANIT ADAMUS
GRZEGORZ ADAMUS z siedzibą w Strobicach.”

Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0020/16

 

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna gospodarka
Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP
Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.10.2016 r. – 28.02.2018 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 615 000,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 350 000,00 PLN

 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Euro-Granit Adamus Grzegorz Adamus, dostarczenie nowych wartości dla klienta i modernizacja procesów biznesowych przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowoczesnego zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP, zakup niezbędnej infrastruktury do siedziby głównej w Strobicach i wprowadzenie nowej usługi dostępu B2B.

Rezultatem realizacji projektu będzie utworzenie i wdrożenie technologii informacyjno- komunikacyjnych niewykorzystywanych dotychczas w przedsiębiorstwie tj. systemu informatycznego B2B oraz systemu informatycznego B2E wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do utrzymania i korzystania z systemu informatycznego B2E.